For annoncering hos Berlingske Media gælder disse samhandelsbetingelser i de digitale og trykte medier. Endvidere gælder betingelser i "Aftale om Annonceringsvilkår" indgået mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation. I det omfang, der er uoverensstemmelse mellem nærværende samhandelsbetingelser og de(n) mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation indgåede aftale, er disse generelle samhandelsbetingelser gældende.

Ansvar for annoncens indhold 
Annoncøren indestår over for Berlingske Media, at annoncer placeret i medier hos Berlingske Media ikke strider imod gældende ret. Annoncøren indestår endvidere for, at en annonce ikke henviser til hjemmesider, som indeholder informationer, der er retsstridig efter markedsføringslovens regler eller andre gældende love. Ansvaret for at indholdet i en annonce ikke strider mod tredjemands rettigheder eller mod gældende lov, påhviler alene annoncøren. Annoncøren indestår for at have alle de nødvendige rettigheder til materiale som er brugt i annoncen. Berlingske Media forpligter sig ikke til at indrykke en given annonce/kampagne, selvom bestillingen er modtaget og bekræftet. Annoncøren må ikke videresælge eller videregive købt  annonceplads til andre annoncører uden forudgående skriftlig aftale med Berlingske Media.

Annoncering fra spiludbydere og udlånsvirksomheder må ifølge markedsføringsloven ikke ligge i forlængelse af hinanden. Derfor har Berlingske Media nedenstående retningslinjer for annoncører af spiludbydere og finansielle låneprodukter. 

  • Udlånsvirksomheder kan annoncere i Berlingske, Euroinvestor og Weekendavisen, som ikke optager annoncer fra spiludbydere/betting.
  • Spiludbydere/betting kan annoncere i B.T., som ikke optager annoncer vedrørende låneprodukter.
  •  Investeringsforeninger der ikke har låneprodukter kan annoncere på alle brands og platforme.

Annoncøren forpligter sig til at sikre, at der ikke indrykkes annoncer i strid med lovgivningen og at ovenstående begrænsninger efterleves.

Annoncør/ordregiver skal holde Berlingske Media A/S skadesløs for ethvert tab, som følge af en retsstridig annonce. 

Priser
Alle oplyste annoncepriser er eksklusiv moms, med mindre andet er angivet. Dog vil priser for privat annoncering (f.eks. dødsannoncer) altid være angivet som priser inkl. moms. Alle oplyste priser på avisannoncering er endvidere eksklusiv et miljøtillæg, som ved tillægges ved faktureringen. Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser og samhandelsbetingelser.

Godtgørelser
For annoncører som er tilsluttet samarbejdsaftalen mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation gælder handelsbetingelser i "Aftale om Annonceringsvilkår" & "Standarder for Annoncering"

Betaling
Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist. Sker betaling ikke i rette tid, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra forfaldsdato og til betaling sker. Berlingske Media A/S opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media A/S vil kunne opkræve inkassoomkostninger.

Annullering efter deadlines 
Annulleringer som sker efter Berlingske Medias fastsatte ordredeadlines vil blive faktureret i henhold til den aftalte annoncepris.

Reklamationer og kompensation
Ved fejl i annoncen, som entydigt kan tilskrives fejl begået hos Berlingske Media kan der aftales kompensation i form af en reduktion i annoncens pris eller en genindrykning af annoncen. Denne kompensation kan aldrig overstige den faktisk betalte pris for annoncen. Reklamationer skal være os i hænde senest 5 hverdage efter annoncen har været bragt. 

Berlingske Media forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se annoncemateriale.dk


Generel ansvarsbegrænsning
Berlingske Media A/S’ ansvar over for annoncør/ordregiver kan aldrig overstige nettoprisen annoncøren har betalt for indrykning af annoncen. Der kan i intet tilfælde kræves dækning af indirekte tab som følge af fejl i annoncer, manglende indrykning eller forkert indrykket annoncemateriale. 

Annoncekodex for lovlig markedsføring
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende markedsføringslov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at kunne afvise annoncer, som ikke ønskes optaget. 

Berlingske Media har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål. Dvs. klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor. I videst mulig omfang undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret. 

Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale
Placering af cookies eller indsamling af data om brugere er ikke tilladt på virksomhedens websites uden forudgående aftale med Berlingske Media. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til lovgivningen. Trafikken monitoreres på virksomhedens websites, og Berlingske Media kontrollerer at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder sted. Se yderligere information omkring GDPR-politik her

Aftaler om cookies og dataindsamling
Aftaler med samarbejdspartnere omkring brug af Berlingske Media’s data pålægger samarbejdspartnere et særligt data ansvar for indsamling og brug. Samarbejdspartneren og dennes underleverandører forpligter sig til at behandle Berlingske Media’s data i henhold til reglerne for behandling af persondata, herunder EU-Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016.  Desuden forpligter samarbejdspartneren og dennes underleverandører sig til at indhente samtykke til dataindsamling og databehandling jvf. branchestandarden fra IAB Transparency and Consent Framework, samt oplyse samtlige formål med dataindsamlingen og brug af teknologier, som benyttes på Berlingske Media’s tjenester. 

Det er kun samtykker, som er indsamlet og videresendt fra Berlingske Media’s Consent Management Platform, som må benyttes. Samarbejdspartnere og dennes underleverandører er derfor forpligtet til at kunne modtage og handle på baggrund af samtykker fra Berlingske Media’s brugere sendt gennem IAB Transparency and Consent Framework. Der må aldrig placeres cookies eller anden tracking, uden der er indhentet et gyldigt samtykke fra brugeren. 

Native annoncering/annoncørbetalt indhold 
Berlingske Media annoncesalg tilbyder i samarbejde med en annoncør at producere kommercielt indhold, kaldet native annoncering. Native annoncer vil altid blive tydeligt deklareret som “ANNONCE“ eller “SPONSERET INDHOLD”. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise kampagner, som vi mener kan være problematiske i forhold til vores mediers troværdighed og integritet.  Vi tilbyder ikke native annoncering, der berører religiøse eller politiske emner, ligesom vi som udgangspunkt ikke tilbyder native annoncering om produkter, som bliver solgt med et løfte om en helbredsfremmende eller helende virkning.

Force majeure
Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som Berlingske Media ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører o.lign. I dette tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.

Fortrolighed
Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde oplysninger, der er modtaget som led i et annoncesamarbejde, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af samarbejdet.

Virksomhedsinformationer
Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
1112 København K
CVR: 29207313