Annoncekodex
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende markedsføringslov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise annoncetillæg, der indeholder annoncer fra tredjepart annoncører.

Spiludbyder og finans annoncører
Annoncering fra spiludbydere og finansielle annoncører må ifølge markedsføringsloven ikke ligge i forlængelse af hinanden. Derfor har Berlingske Media nedenstående retningslinjer for annoncører af spiludbydere og finansielle låneprodukter. 

  • Finans kunder kan annoncere i Berlingske, Euroinvestor og Weekendavisen, som ikke optager annoncer fra spiludbydere/betting.
  • Spiludbydere/betting kan annoncere i B.T., som ikke optager annoncer vedrørende låneprodukter.

Force majeure
Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som Berlingske Media ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører o.lign. I dette tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis.

Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale
Placering af cookies eller indsamling af data om brugere er ikke tilladt på virksomhedens websites uden forudgående aftale med Berlingske Media. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til lovgivningen. Trafikken monitoreres på virksomhedens websites, og Berlingske Media kontrollerer at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder sted. Se yderligere information omkring GDPR-politik her

Priser
Angivne priser er eksklusive moms, dog er alle forbrugerpriser angivet inkl. moms. Alle angivne priser på avisannoncering er eksklusive miljøtillæg, som ved faktureringen tillægges de angivne priser. Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister.

Betaling
Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Sker betaling ikke i rette tid, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. I forbrugerkøb beregnes der dog alene rente i henhold til Renteloven. Berlingske Media opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Berlingske Medias forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. 

Annullering efter deadlines 
Annulleringer af ordre efter Berlingske Media fastsatte ordredeadlines vil blive faktureret i forhold til tabt annonceplads, som ikke sælges til anden annoncør.

Fejl og Reklamationer
Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver Berlingske Media reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst prisen for indrykningen. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se annoncemateriale.dk

Såfremt annoncen ikke overholder branchestandarden og Berlingske Media retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på indrykningen i de tilfælde rettelsen resulterer i et andet resultat i avisen end ønsket.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.

Fortrolighed
Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, der er modtaget som led i eller som konsekvens af samarbejdet, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af samarbejdet.

Virksomhedsinformationer

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
1112 København K
CVR: 29207313

BTMX P/S
Pilestræde 34
1112 København K
CVR: 38348949